תנאי שימוש

תנאים כלליים


תקנון השתתפות בפיילוט DNA

לידיעתך, במהלך התוכנית תצולם מספר פעמים. באשרך את התקנון, הנך מאשר בזאת כי הצילומים בעולם המים של אורי סלע ישודרו במדיות השונות לרבות: טלוויזיה, אינטרנט, כבלים תקשורת סלולארית, שלטי חוצות וכו’.

אני החתום מטה, מאשר בזאת כי אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות בנוגע לאמור לעיל, ובכלל זה בכל הקשור לפגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע, וכן כי אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות ו/או זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים או מבצעים כשלהן, בקשר לצילומים. כמו כן, הנני מאשר לערוך את הצילומים, הכל לפי שיקול דעת מקצועי וידוע לי כי ייתכן שהצילומים לא ישודרו כלל. הנני מאשר כי אין מניעה שבמהלך התוכנית יינתנו פרשנויות ו/או חוות דעת מכל מין וסוג שהוא לגבי הצילומים ו/או חלקים מהם. הנני מאשר כי מלוא זכויות הקניין הרוחני ובכלל זכויות השידור וההפצה של הסרטון יהיו בבעלות “עולם המים של אורי סלע” אשר תהייה רשאית להביא לשידורן או הפצתן במלואן או בחלקן, בין אם בעצמה או בין באמצעות אחרים ובכל מדיה, במספר בלתי מוגבל של שידורים, גם אם עזבתי את עולם המים. הריני מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לי כל דרישות ו/או זכויות לקבלת תמלוגים מכל סוג שהוא.
בנוסף, אני הח”מ מאשר/ת בזאת:

  1. אני מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר לשחייה וכי מצבי הגופני נבדק ואושר ע”י רופא מוסמך.
  2.  ידוע לי כי עולם המים לא יישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם לי, לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם אימון השחייה, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
  3.  על כן, אני החתום מטה, מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד עולם המים.
  4. מוסכם עלי, שעולם המים תהא רשאית להשתמש בצילומים שלי במהלך האימון, לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.

 

תנאי שימוש

תנאים כלליים


תקנון השתתפות בפיילוט DNA

לידיעתך, במהלך התוכנית תצולם מספר פעמים. באשרך את התקנון, הנך מאשר בזאת כי הצילומים בעולם המים של אורי סלע ישודרו במדיות השונות לרבות: טלוויזיה, אינטרנט, כבלים תקשורת סלולארית, שלטי חוצות וכו’.

אני החתום מטה, מאשר בזאת כי אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות בנוגע לאמור לעיל, ובכלל זה בכל הקשור לפגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע, וכן כי אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות ו/או זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים או מבצעים כשלהן, בקשר לצילומים. כמו כן, הנני מאשר לערוך את הצילומים, הכל לפי שיקול דעת מקצועי וידוע לי כי ייתכן שהצילומים לא ישודרו כלל. הנני מאשר כי אין מניעה שבמהלך התוכנית יינתנו פרשנויות ו/או חוות דעת מכל מין וסוג שהוא לגבי הצילומים ו/או חלקים מהם. הנני מאשר כי מלוא זכויות הקניין הרוחני ובכלל זכויות השידור וההפצה של הסרטון יהיו בבעלות “עולם המים של אורי סלע” אשר תהייה רשאית להביא לשידורן או הפצתן במלואן או בחלקן, בין אם בעצמה או בין באמצעות אחרים ובכל מדיה, במספר בלתי מוגבל של שידורים, גם אם עזבתי את עולם המים. הריני מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לי כל דרישות ו/או זכויות לקבלת תמלוגים מכל סוג שהוא.
בנוסף, אני הח”מ מאשר/ת בזאת:

  1. אני מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר לשחייה וכי מצבי הגופני נבדק ואושר ע”י רופא מוסמך.
  2.  ידוע לי כי עולם המים לא יישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם לי, לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם אימון השחייה, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
  3.  על כן, אני החתום מטה, מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד עולם המים.
  4. מוסכם עלי, שעולם המים תהא רשאית להשתמש בצילומים שלי במהלך האימון, לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.

 

אימון קפיצות ראש

הדולפינים של עולם המים

אורי סלע מתוך תוכנית הבראה